Sunrise  -  06:11

Sunset  -  17:48

Jaffna Tamil Panchangam

Prev 8 Dec 2016 Next Thursday
Jaffna.
Sri Lanka
Time zone:  
05.30 E Summer time: No

* Thithi
* Yogam
* Karanam
* Rahu kalam
* Yamakandam
* Kuligai
* Nakshatram
* Rasi
* Suba neram
* Horai

Valar Pirai (Waxing moon)
Thithi
Ashdami
Navami
00:00-02:00
02:00 onwards
Jaffna Tamil Panchangam, Jaffna Panchangam
www.tamilsonline.com