Sunrise:  04:52

Sunset:  18:29

Durban Tamil Panchangam

Prev 15 Nov 2018 Next Thursday
Durban.
South Africa
Time zone:  
02.00 E Summer time: No

* Thithi
* Yogam
* Karanam
* Rahu kalam
* Yamakandam
* Kuligai
* Nakshatram
* Rasi
* Suba neram
* Horai

Valar Pirai (Waxing moon)
Thithi
Sapthami
Ashdami
00:00-04:05
04:05 onwards
Durban South Africa Tamil Panchangam
www.tamilsonline.com