Sunrise:  06:02

Sunset:  17:43

Jaffna Tamil Panchangam

Prev 19 Nov 2019 Next Tuesday
Jaffna.
Sri Lanka
Time zone:  
05.30 E Summer time: No

* Thithi
* Yogam
* Karanam
* Rahu kalam
* Yamakandam
* Kuligai
* Nakshatram
* Rasi
* Suba neram
* Horai

Thei Pirai (Waning moon)
Thithi
Sapthami
Ashdami
00:00-15:16
15:16 onwards
Jaffna Tamil Panchangam, Jaffna Panchangam
www.tamilsonline.com