Sunrise:  05:57

Sunset:  18:31

Jaffna Tamil Panchangam

Prev 23 Jul 2019 Next Tuesday
Jaffna.
Sri Lanka
Time zone:  
05.30 E Summer time: No

* Thithi
* Yogam
* Karanam
* Rahu kalam
* Yamakandam
* Kuligai
* Nakshatram
* Rasi
* Suba neram
* Horai

Thei Pirai (Waning moon)
Thithi
Sashdi
Sapthami
00:00-16:36
16:36 onwards
Jaffna Tamil Panchangam, Jaffna Panchangam
www.tamilsonline.com