Sunrise:  06:00

Sunset:  17:43

Jaffna Tamil Panchangam

Prev 15 Nov 2018 Next Thursday
Jaffna.
Sri Lanka
Time zone:  
05.30 E Summer time: No

* Thithi
* Yogam
* Karanam
* Rahu kalam
* Yamakandam
* Kuligai
* Nakshatram
* Rasi
* Suba neram
* Horai

Valar Pirai (Waxing moon)
Thithi
Sapthami
Ashdami
00:00-07:35
07:35 onwards
Jaffna Tamil Panchangam, Jaffna Panchangam
www.tamilsonline.com