தமிழ் ஜோதிடம்
          English      தமிழ்

ஜாதக பொருத்தம், திருமண பொருத்தம் விளக்கம், முக்கிய திருமண பொருத்தம்

ஜாதக பொருத்தம், முக்கிய திருமண பொருத்தம் மற்றும் செவ்வாய் தோஷம், சர்ப்ப தோசம் அனைத்தினையும் நீங்களே இலவசமாக பார்த்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள். ஜாதக பொருத்தம், முக்கிய திருமண பொருத்தம் மற்றும் செவ்வாய் தோஷம், சர்ப்ப தோசம் அனைத்தினையும் நீங்களே இலவசமாக பார்த்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள். ஜாதக பொருத்தம் பார்க்க, ஆண், பெண் இருவரினது ஜாதகத்தினை தனித் தனியாகவும், சேர்த்தும் பார்த்து இரு ஜாதகமும் ஒன்றுக்கொன்று பொருந்துகிறதா என தெரிந்து கொள்க.

பெற்றோர்களால் நிற்சயம் செய்கிற வரமானாலும் சரி, காதலித்து திருமணம் செய்வதானாலும் சரி, தமிழ் ஜோதிட பிரகாரம் விவாக பொருத்தம் பார்த்து திருமணம் செய்வது தமிழரின் பாரம்பரிய முறையாகும்.

ஜாதக பொருத்தம் பார்த்தல் என்பதனை, கல்யாணப் பொருத்தம், திருமண பொருத்தம், விவாக பொருத்தம், ஜோடிப் பொருத்தம், குறிப்பு பார்த்தல், சாதக பொருத்தம், கிரக பொருத்தம் என பலவாறு அழைப்பர். ஜாதக பொருத்தங்களை இங்கு நாம் பல கோணத்தில் ஆராய்ந்து கொடுக்கிறோம்.

முக்கிய திருமண பொருத்தங்கள் என கூறப்படும் இரச்சு, கணம், நாடி ஆகியவற்றையும், மற்றும் ஸ்திரீ தீர்க்கம், யோனி, இராசி, இராசி அதிபதி, வசியம், தினம் (நட்சத்திரம்), வேதை, விருட்சம், ஆயுள், மகேந்திரம் ஆகிய பொருத்தங்களையும் இப்பொழுதே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

மேலும் மாங்கல்ய தோஷம், சர்ப்ப தோஷம், செவ்வாய் தோஷம் உண்டா என அறிந்து, அவை இருப்பின் அவற்றின் பொருத்தத்தினையும் இவ் வலைய பக்கத்தில் உடனுக்குடன் அலசி ஆராய்ந்து கொடுக்கிறோம்.

அத்துடன் திருமண பொருத்தம் விளக்கம் மற்றும் திருமண பொருத்தம் அட்டவணை என சகலவற்றையும் உங்கள் பார்வைக்கு கொடுக்கிறோம்.

ஆண், பெண் இருவரினதும் பிறந்த தேதி, நேரம், இடம் ஆகியவற்றை கொடுத்து தமிழ் ஜோதிட ரீதியில் திருமண பொருத்தம் பார்க்க தேவையான ஜாதக பொருத்தம் உண்டா? அத்துடன் தோஷம் இருப்பின் அவை இருவருக்கும் பொருந்துகிறதா? என இப்பொழுதே தெரிந்து கொள்ளுங்கள். இலவசம்.

ஜாதக பொருத்தம் பார்த்தல் என்பதனை, கல்யாணப் பொருத்தம், திருமண பொருத்தம், விவாக பொருத்தம், ஜோடிப் பொருத்தம், குறிப்பு பார்த்தல், சாதக பொருத்தம், கிரக பொருத்தம் என பலவாறு அழைப்பர். ஜாதக பொருத்தங்களை இங்கு நாம் பல கோணத்தில் ஆராய்ந்து கொடுக்கிறோம்.

ஆண், பெண் இருவரினதும் பிறந்த தேதி, நேரம், இடம் ஆகியவற்றை கொடுத்து தமிழ் ஜோதிட ரீதியில் திருமண பொருத்தம் பார்க்க தேவையான ஜாதக பொருத்தம் உண்டா? அத்துடன் தோஷம் இருப்பின் அவை இருவருக்கும் பொருந்துகிறதா? என இப்பொழுதே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
அவசியம் *
பெண்
நாடு
  free horoscope matching
 
   
      
 
     
அவசியம் *
ஆண்
நாடு
  free horoscope matching
 
   
       
 
     

நட்சத்திர பொருத்தம்

திருமண பொருத்தம் பார்க்க வேண்டிய ஆண், பெண் இருவரின் நட்சத்திரங்களை தெரிவு செய்து, நட்சத்திர பிரகாரம் திருமண பொருத்தம் உண்டா? தெரிந்து கொள்ளுங்கள். இலவசம்.

நட்சத்திர பிரகாரம் திருமண பொருத்தம்

நட்சத்திர பொருத்தம் என அழைக்கப்படும் தின பொருத்தம், திருமண பொருத்தங்களில் ஒன்றாகும்.

திருமண பொருத்தம் பார்க்க வேண்டிய ஆண், பெண் இருவரின் நட்சத்திரங்களை தெரிவு செய்து, நட்சத்திர பிரகாரம் திருமண பொருத்தம் உண்டா? தெரிந்து கொள்ளுங்கள். இலவசம்.

 

பெயர் பொருத்தம்

எண் ஜோதிட பிரகாரம் திருமணம் செய்ய விரும்பும் இருவருக்கிடையே உள்ள எண் ஜோதிட திருமண பொருத்தம் என்ன என்பதனை இப்பொழுதே அறிந்து கொள்ளுங்கள்.

எண் ஜோதிட திருமணப் பொருத்தம்

எண் ஜோதிட பிரகாரம் திருமணம் செய்ய விரும்பும் இருவருக்கிடையே உள்ள எண் ஜோதிட திருமண பொருத்தம் என்ன என்பதனை இப்பொழுதே அறிந்து கொள்ளுங்கள்.

இருவரின் பெயர் மற்றும் பிறந்த தேதிக்கு உரிய எண்கள், திருமண உறவின் பலன் பற்றி என்று சொல்கிறது. இலவசமாக தெரிந்து கொள்க.