நண்பர் என நினைத்து எவருடன் பழகலாம்? தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

நட்பு பொருத்தம், நண்பன் மற்றும் சிநேகிதம் பொருத்தம் எப்படி உள்ளது, உங்கள் பிறந்த நேரம், தேதி, இடம் ஆகியவற்றை கொடுத்து அறியவும்.

நட்பு பொருத்தம், நண்பன் மற்றும் சிநேகிதம் பொருத்தம் எப்படி உள்ளது, உங்கள் பிறந்த நேரம், தேதி, இடம் ஆகியவற்றை கொடுத்து அறியவும். நட்பு பொருத்தம் என்பது இருவரினது ஜாதகத்தினை தனித் தனியாகவும், சேர்த்தும் பார்த்து இருவரினது ஜாதகமும் ஜோதிட ரீதியில் ஒன்றுக்கொன்று பொருந்துகிறதா என ஆராய்தல்.

நட்பு, சிநேகிதம் என்பது எந்த ஒரு நிபந்தனைக்கும் கட்டுப்படாதது, தன்னிச்சையானது. எவர் ஒருவர், எம்மோடு நெருக்கமாக பழகி, எமக்கு துன்பம் ஏற்படும்போது தானாக வந்து உதவுகிறாரோ அல்லது துக்கத்தில் பங்கு பெறுகிறாரோ, அவரே தான் நண்பர். ஆதலால், எமக்கு அப்படி ஒரு நிலைமை வரும்வரை, எமது நண்பன் யார் என்பது தெரியாது.

நண்பன் யார்

ஜோதிட ரீதியில் யார் உங்கள் நண்பன், அறிந்து கொள்க.

அப்படி ஒரு காலம் வரும் வரை காத்திருக்காமல் நீங்கள் யாரை நண்பன் என மனதில் கருதுகிறீர்களோ உங்கள் இருவரினதும் பிறந்த நேரம், தேதி, இடம் ஆகியவற்றை கொடுத்து ஜோதிட ரீதியில் சிநேகிதம் வைத்து கொள்ளலாமா என நட்பு பொருத்தத்தினை இப்பொழுதே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

அவசியம் *
உங்கள் விபரம்
நாடு
  Processing
 
       
 
 
     
அவசியம் *
நண்பரின் விபரம்
நாடு
  Processing
 
       
 
 
     

ராசி பொருத்தம்

இலவச ஜோதிடம்
இராசி பொருத்தம் என்பது 13 வகையான திருமண பொருத்தங்களில் ஒன்று

இராசி பொருத்தம்

இராசி பொருத்தம் என்பது தமிழ் ஜோதிடம் அறிவுறுத்தும் 13 வகையான திருமண பொருத்தங்களில் ஒன்று.

திருமண பொருத்தம் பார்க்க வேண்டிய ஆண், பெண் இருவரின் இராசிகளை தெரிவு செய்து, இராசி பிரகாரம் திருமண பொருத்தம் உண்டா? என தெரிந்து கொள்ளுங்கள். இலவசம்.

திருமண இராசி பொருத்தம் ராசி பிரகாரம் திருமண பொருத்தம் உண்டா என தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
 

பெயர் பொருத்தம்

இலவச ஜோதிடம்
எண் ஜோதிட பிரகாரம் திருமணம் செய்ய விரும்பும் இருவருக்கிடையே உள்ள எண் ஜோதிட திருமண பொருத்தம் என்ன என்பதனை இப்பொழுதே அறிந்து கொள்ளுங்கள்.

எண் ஜோதிட பொருத்தம்

எண் ஜோதிட பிரகாரம் திருமணம் செய்ய விரும்பும் இருவருக்கிடையே உள்ள எண் ஜோதிட திருமண பொருத்தம் என்ன என்பதனை இப்பொழுதே அறிந்து கொள்ளுங்கள்.

இருவரின் பெயர் மற்றும் பிறந்த தேதிக்கு உரிய எண்கள், திருமண உறவின் பலன் பற்றி என்று சொல்கிறது. இலவசமாக தெரிந்து கொள்க.